Uw opname voor het screeningsonderzoek

U heeft de eerste polikliniekbezoeken in ons transplantatiecentrum gehad. Het longtransplantatieteam bespreekt hierna nogmaals uitvoerig uw medische gegevens. Als het team, samen met u, besluit dat een longtransplantatie voor u een geschikte behandeling lijkt, volgt een aantal onderzoeken. Voor deze onderzoeken wordt u enkele dagen opgenomen op onze longafdeling. Dit noemen we ook wel de ‘screening’.

Meestal vindt deze screening plaats van maandag tot en met vrijdag. Soms is er een reden om de screening in twee delen te verrichten. Hierbij zal eerst de hartfunctie volledig worden beoordeeld, indien deze goed bevonden is zullen de overige onderzoeken kort daarop plaatsvinden. Als alle onderzoeken zijn afgerond, kunt u weer naar huis, of terug naar het ziekenhuis waar u tevoren opgenomen was.

De screeningsonderzoeken

In de screeningsfase worden allerlei onderzoeken verricht. Het doel is om hiermee uw algehele lichamelijke conditie én het functioneren van diverse organen, grondig in kaart te brengen. Wij moeten er zeker van zijn dat u geen andere aandoeningen heeft die een longtransplantatie in de weg staan, de zogenaamde ‘contra-indicaties’.

Een longtransplantatie is een psychisch belastende behandeling, die niet alleen veel van uzelf, maar ook veel van uw familie, vrienden en kennissen vraagt. Daarom heeft u naast diverse medische onderzoeken ook gesprekken met een medisch maatschappelijk werker. Een goed ziekte-inzicht en een goede communicatie met de behandelaars zijn bij een eventuele longtransplantatie noodzakelijk.

Het belangrijkste doel van de screening is:

  • Nagaan of er medische en/of psychosociale bezwaren zijn, waardoor een longtransplantatie niet verantwoord is
  • Opsporen van problemen die extra aandacht vragen rondom de longtransplantatie
  • Vaststellen of er sprake is van een eindstadium van de longaandoening en er geen andere behandelmogelijkheden meer zijn

Als in de screeningsperiode medische of psychologische problemen naar voren komen, kan het zijn dat u niet in aanmerking komt voor een longtransplantatie. Een uitgebreide toelichting op de screening ontvangt u zodra dit aan de orde is.

U bent geschikt voor een longtransplantatie

Na de screening bespreekt het longtransplantatieteam de resultaten van de onderzoeken in het multidisciplinaire team om tot een gezamenlijk en goed onderbouwd besluit te komen. Uw arts zal deze uitkomsten tijdens de eerstvolgende poliklinische afspraak met u doornemen. Als u een geschikte kandidaat bent voor een longtransplantatie, nodigen wij u vervolgens uit voor het wachtlijstplaatsingsgesprek.

U bent (nog) niet geschikt voor een longtransplantatie

Mocht onverhoopt uit de onderzoeksresultaten blijken dat u (nog) niet in aanmerking komt voor een longtransplantatie, dan zullen wij u -na een uitgebreid toelichtend gesprek- terug verwijzen naar uw behandeld specialist. Mogelijk bevindt uw ziekte zich nog in een té vroeg stadium voor een longtransplantatie. In overleg met u en uw verwijzend longarts krijgt u regelmatige controles, totdat het juiste moment is gekomen voor plaatsing op de wachtlijst. Het kan ook gebeuren dat er op basis van de resultaten van de screening eerst nog aanvullend onderzoek nodig is. Pas daarna kan een definitieve beslissing over transplantatie worden genomen.